ĎAKUJEME VÁM ZA PODPORU!

Misijný sekretáriat

info@pallotini.sk  tel: 02/ 43191030
Pallotíni

O nás


SPOLOČNOSŤ KATOLÍCKEHO APOŠTOLÁTU – PALLOTÍNI

Kto sme? Spoločnosť katolíckeho apoštolátu je medzinárodnou spoločnosťou apoštolského života kňazov a bratov, ktorí sú známi pod názvom pallotíni, odvodeným od priezviska zakladateľa sv. Vincenta Pallottiho.

Kňazi a bratia pallotíni sú spoločnosťou rozvetvenou na piatich kontinentoch. Súčasne SAC je integrálnou časťou Združenia katolíckeho apoštolátu založeného sv. Vincentom Pallottim. Cieľom SAC je slúžiť apoštolskému poslaniu Cirkvi vo svete, oživovať vieru a rozpaľovať lásku u všetkých členov Božieho ľudu, ako aj šíriť vieru a lásku na celom svete, aby čo najskôr nastal jeden ovčinec a jeden pastier (porov. Jn 10, 16). Spoločnosť chce budiť a prehlbovať u všetkých veriacich povedomie o ich apoštolskom povolaní a povzbudzovať ich k aktívnej účasti na poslaní Cirkvi. Snaží sa prispieť k jednote všetkých kresťanov a hlásať posolstvo spásy, aby sa Cirkev stala čoraz viac symbolom jednoty a spásy pre celý svet.
Pallotti bol diecézny kňaz, ktorý žil v 19. storočí /1795-1850/ v Ríme. Vynikal svojou veľkou horlivosťou: pracoval s mládežou, sirotami, väzňami, vojakmi. Bol učiteľom na vysokej škole, vyhľadávaným spovedníkom, o čom svedčí i to, že sa u neho spovedali nielen jednoduchí ľudia, ale aj pápež a kardináli. 

Pallotíni na Slovensku:

podporujú misijné krajiny prostredníctvom Misijného sekretariátu
šíria úctu k Božiemu milosrdenstvu
vydávajú časopisy Apoštol Božieho milosrdenstva, Echo z misií
starajú sa o výstavu pápežských darov Jána Pavla II., ktorá je situovaná v rekolekčnom dome v Spišskej Novej Vsi
vedú duchovné cvičenia o Božom milosrdenstve vo farnostiach ako aj v rekolekčnom dome v Spišskej Novej Vsi
venujú sa mládeži – organizujú oázy, kurzy a súťaže pre miništrantov
vydávajú a distribuujú knihy
pracujú vo farskej pastorácii
starajú sa o diecéznu svätyňu Božieho milosrdenstva v Spišskej Novej Vsi

more