ĎAKUJEME VÁM ZA PODPORU!

Misijný sekretáriat

info@pallotini.sk  tel: 02/ 43191030
Pallotíni

Zaslanie úmyslu svätej omše

Ako môžem poslať úmysly svätých omší?

1. Listom na adresu: Spoločnosť katolíckeho apoštolátu, Misijný sekretariát – pallotíni, Sološnická 20, 841 04 Bratislava
2. E-mailom na adresu: omse@pallotini.sk
3. Telefonicky: 02/43 19 10 30
4. Vyplnením formulára kliknutím na tlačidlo „Poslať úmysel“ podľa vybraného druhu svätej omše.

Individuálne sväté omše môžete objednať aj bez registrácie (bez vyplnenia formulára).

Misijný sekretariát – pallotíni sprostredkováva odslúženie gregoriánskych a individuálnych svätých omší na misiách a milodar spojený s úmyslom gregoriánskych a individuálnych svätých omší pre miestnych kňazov a misionárov je často jediným zdrojom obživy.

Gregoriánske sv.omše

30 svätých omší slúžených za sebou bez prerušenia. Je možné sláviť 30 svätých omší na spôsob gregoriánskych omší za viacerých zosnulých, živých alebo na iný úmysel.

Ako objednať individuálnu sv. omšu?

Individuálnu sv.omšu môžete objednať dvomi spôsobmi – zaslaním úmyslu prostredníctvom formulára s registráciou, alebo bez zaslania textu úmyslu (bez registrácie).

Individuálne sv.omše bez registrácie

Ak sa nechcete registrovať, môžete nechať odslúžiť svätú omšu v misijných krajinách na váš úmysel. Kňazi v misiách slúžia svätej omše na úmysel, ktorý pozná Boh a osoba, ktorá intenciu venovala.

1. Pošlite milodar na účet: SK56 5600 0000 0071 8418 6031.
2. Označte ho variabilným symbolom 8585.
3. Uveďte do poznámky počet sv. omší.

Potvrdenie o odslúžení sv. omše bez registrácie neposielame.

Individuálne sv.omše s registráciou

Sväté omše slúžené na určený úmysel, ktorý nám pošlete v textovej forme. Úmysel svätej omší môže byť zadaný za živé a za zosnulé osoby, za zdravie, ako poďakovanie, prosby alebo na iný úmysel. Na 1 úmysel môže byť odslúžených aj viac individuálnych sv. omší – podľa počtu, ktorí uvediete.

O slúžení individuálnych sv. omší vás budeme písomne informovať.

Spoločné sväté omše

Večné sv.omše

Na základe privilégia udeleného Svätou stolicou slúžia pallotíni každý deň 3 sv. omše za všetkých živých i zosnulých zapísaných do večných sv.omší.

Panna Mária z Kibeha

Ak by ste sa chceli obrátiť s modlitbou na Pannu Máriu z Kibeha, pošlite úmysly, ktoré budú zahrnuté do svätých omší slúžeých na príhovor Matky Slova.

Sv.omše v Medžugorí

Každý štvrtok v Medžugorí slúžia kňazi pallotíni sväté omše na úmysly dobrodincov. Zapojte sa aj vy zaslaním vašich úmyslov.

Druhý vatikánsky koncil nazýva Eucharistiu „vrcholom a prameňom kresťanského života“. Žiadna iná forma modlitby, či už súkromná alebo spoločná, sa jej nemôže vyrovnať. Misijný sekretariát – pallotíni sprostredkováva odslúženie individuálnych a gregoriánskych svätých omší na misiách a milodar spojený s úmyslom svätých omší pre miestnych kňazov a misionárov je často jediným zdrojom obživy.

„Nezabúdajme na našich drahých zosnulých. Neváhajme pomáhať zomrelým a obetujme za nich svoje modlitby, pretože samé duše si nemôžu pomôcť“ (sv. Ján Zlatoústy). Je to dobrý katolícky zvyk modliť sa za zomrelých. „Cirkev už od prvotných čias uctievala pamiatku zosnulých a obetovala za nich prosby (suffragia), najmä eucharistickú obetu, aby boli očistení a mohli dosiahnuť oblažujúce videnie Boha“ (KKC 1032). Lásku, ktorú prejavíme dušiam v očistci, dostaneme späť. Svätá Katarína z Bologne povedala: „Keď som chcela od Boha získať nejakú milosť, prosila som duše v očistci, aby o to prosili v mojom mene. Na ich príhovor som vždy dostala to, o čo som prosila.“ Aj svätá Terézia z Avily uisťuje, že všetko, o čo prosila na príhovor duší v očistci, dostala.