ĎAKUJEME VÁM ZA PODPORU!

Misijný sekretáriat

info@pallotini.sk  tel: 02/ 43191030
Pallotíni

Sväté omše

Vaše najčastejšie otázky

SVÄTÉ OMŠE

Svätá omša je pre nás kresťanov sprítomnením Ježišovej obety na kríži za naše hriechy, a to nekrvavým spôsobom. Preto je jej hodnota z duchovného pohľadu nevyčísliteľná a, samozrejme, ľudsky nezaplatiteľná. Svätú omšu si teda nemožno „kúpiť“. Kódex kánonického práva (KKN) hovorí o milodare venovanom na slávenie omše o. i. toto: „Veriaci, ktorí obetujú milodar, aby sa na ich úmysel slúžila omša, prispievajú k dobru Cirkvi a jeho venovaním majú účasť na jej starostlivosti o podporu služobníkov a diel.“ (Kán. 946) Na Slovensku je zvykom obetovať milodar za odslúženie sv. omše podľa úmyslu veriacich približne nie menej ako vo výške 5 €, čo odporúča aj Konferencia biskupov Slovenska. V misiách v Afrike, v ktorých sa nachádzajú prevažne veľmi chudobní veriaci, je prijatie milodaru za odslúženie sv. omší často jediným príjmom tamojších duchovných.
Ďakujeme Vám za Vašu dôveru, s ktorou sa nás obraciate s prosbou o sprostredkovanie slúženia sv. omší. Sme Vám zaviazaní vďakou a modlitbou i za Vaše obety, utrpenie a milodary, ktorými pomáhate nám šíriť misijné dielo.
Pre ľahšiu orientáciu a kvôli možnosti, aby si každý veriaci mohol slobodne vybrať oblasť podpory diel v Cirkvi v zmysle citovaných predpisov KKN, používame rôzne označenia pre sv. omše (nazývame ich typy), ktorých odslúženie sprostredkovávame. Je však potrebné mať vždy na pamäti, že nejde o „rôzne druhy“ svätých omší, lebo svätá omša ako nekrvavá obeta Pána na kríži je svojou podstatou jediná a vždy tá istá.

DRUH SV. OMŠÍ
Individuálne – sú to omše slúžene na určený úmysel. Úmysel svätej omší môže byť zadaný za žive a za zomrelé osoby. Pozrite si viac v „príklady úmyslov“.
Gregoriánske – je to 30 sv. omší slúžených za sebou bez prerušenia za jednu zosnulú osobu. Tradícia slúženia gregoriánskych svätých omší ma svoj začiatok v VII storočí. Vtedy pápež Gregor Veľký dal odslúžiť tridsať svätých omší za zosnulého mnícha Justína, ktorý sa za život vážne prehrešil voči pravidlám svojej rehole. Následne sa po tridsiatych dňoch zosnulý zjavil a povedal, že bol oslobodený od veľkého trestu. Modlitba tridsiatich svätých omší sa stala účinnou a ujala sa v tradícii Cirkvi.
Na spôsob gregoriánskych: je to 30 sv. omší slúžených každý deň bez prerušenia za žive osoby.
Večne: sú to spoločné sväté omše. Na základe privilégia udeleného Svätou stolicou slúžia pallotíni každý deň tri sväté omše za všetkých živých i zosnulých dobrodincov a priaznivcov Spoločnosti.
Májové: sú to spoločné sväté omše. Počas celého mesiaca máj slúžia pallotíni osemnásť sv. omší každý deň na všetky zadané úmysly.
Novembrové: patria do spoločných sv. omší. Počas celého mesiaca november slúžia pallotíni každý deň dvadsať štyri sv. omší za všetkých zosnulých nahlásených v danom roku.
Kibeho: sú to spoločne sv. omše. V každú poslednú sobotu v mesiaci slúžia pallotíni, v mariánskom pútnickom meste Kibeho (Rwanda) svätú omšu na všetky úmysly zaslane s týmto označením: prosby a poďakovania k Panne Márii Matke Slova z Kibeho.
Pallotínske: patria do spoločných sv. omší. Sv. omša k úcte sv. Vincenta Pallottiho slúži sa len 22. januára (deň smrti zakladateľa Spoločnosti) na všetky úmysly dobrodincov a priateľov Spoločnosti Katolíckeho apoštolátu.

 

Kde sa slúžia sv. omše? Môžeme sa na nich zúčastniť?
Všetky sv. omše sú slúžené v misijných krajinách tzn. mimo územia Slovenskej republiky. Z tohto dôvodu nie je možné sa na sv. omšiach zúčastniť.

Akým spôsobom môžeme nahlásiť náš úmysel? Aké údaje je nutné uviesť?
Váš úmysel môžete nahlásiť:
Telefonicky na telefónnych číslach 02/43 19 10 30 alebo 0915 641 387 v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 16:00 hod.
Písomne – zaslať poštou na adresu: Misijný sekretariát – pallotíni, Sološnická 20,
841 04 Bratislava
Emailom: info@pallotini.sk
Zaregistrovať úmysel na našej stránke https://omse.pallotini.info/

Pri zadávaní úmyslu je nutné uviesť: Vaše meno a priezvisko, adresu, telefónny príp. emailový kontakt, druh sv. omše, úmysel, spôsob zaslania milodaru /poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom/.

Ako môžeme zaslať milodar na sv. omše? Na aký účet môžeme zaslať milodar?

Milodar na sv. omše môžete zaslať:

Poštovou poukážkou – poštovú poukážku s predtlačeným číslom nášho účtu Vám môžeme zaslať na Vašu adresu

Bankovým prevodom – na niektorý z nasledujúcich čísiel našich účtov:

SK56 5600 0000 0071 8418 6031 alebo SK31 0900 0000 0050 2937 7277

Ak Vám viac vyhovuje platba bankovým prevodom, obratom Vám zašleme variabilný symbol k Vašej platbe. Variabilný symbol je nevyhnutný na správnu identifikáciu Vašej platby.

Gregoriánske sv. omše: je to 30 sv. omší slúžených za sebou bez prerušenia. Odslúženie týchto omší zverujeme našim spolubratom, ktorí pôsobia predovšetkým v misijných krajinách. Väčšina kňazov pôsobiacich na misiách nemá plat a práve vďaka milodaru, ktorý ste obetovali na odslúženie svätých omší, máte možnosť podporiť misionárov, či domorodých kňazov a uľahčiť im ich pôsobenie často nie v práve najjednoduchších podmienkach. Minimálny odporúčaný milodar na gregoriánske sväté omše je 180 eur.

Čo sú to gregoriánske sv. omše?
Gregoriánske sv. omše sú slúžené za zosnulých. Ide o 30 sv. omší slúžených na úmysel jednej zosnulej osoby v období tridsiatich po sebe nasledujúcich dní /každý deň jedna sv. omša/. Historicky sa spájajú s menom pápeža Gregora I. Veľkého.

Je možné slúžiť gregoriánske sv. omše za živých?
V pastoračnej praxi sa stretávame so želaním veriacich odslúžiť tridsať svätých omší na spôsob gregoriánskych aj na iné úmysly ako za zosnulých, napríklad na úmysel žijúcich, za zdravie a pod. Nie sú to v pravom slova zmysle gregoriánske sväté omše, tie sú slúžené podľa tradície na úmysel jedného zosnulého. Tridsať svätých omší za živých sa slúži len na spôsob gregoriánskych svätých omší, teda 30 sv. omší za sebou na jeden úmysel.

Čo sú individuálne sv. omše?
Individuálna sv. omša je slúžená na konkrétny úmysel. Môže byť slúžená za živých alebo zosnulých a tiež na iné úmysly.

Môžem objednať individuálne sv.omše bez registrácie?
Áno, ak sa nechcete registrovať, môžete nechať odslúžiť svätú omšu v misijných krajinách na váš úmysel. Kňazi v misiách slúžia svätej omše na úmysel, ktorý pozná Boh a osoba, ktorá intenciu venovala.
1. Pošlite milodar na účet: SK56 5600 0000 0071 8418 6031.
2. Označte ho variabilným symbolom 8585.
3. Uveďte do poznámky počet sv. omší.
Potvrdenie o odslúžení sv. omše bez registrácie neposielame.

Môže byť odslúžených viac individuálnych sv. omší na 1 úmysel?
Áno, na 1 úmysel môže byť odslúžených aj viac individuálnych sv. omší – podľa počtu, ktorí uvediete.

Aké druhy sv. omší ešte slúžite?
Okrem individuálnych sv. omší a gregoriánskych sv. omší môžete zaslať Vaše úmysly na nasledujúce sv. omše. Všetky tieto sv. omše majú charakter spoločných sv. omší, tzn. že sú slúžené za všetky zaslané úmysly spoločne:
Sv. omše slúžené v Kibeho – tieto sv. omše sú slúžené každú poslednú sobotu v mesiaci vo Svätyni Matky Božej v Kibeho v Rwande, na mieste kde sa zjavila Panna Mária, na všetky úmysly, ktoré nám boli zaslané.
Májové sv. omše na oslavu Kráľovnej apoštolov – každý deň v mesiaci máj v Provincii Krista Kráľa je odslúžených 18 sv. omší. Tieto omše sú slúžené na úmysel našich dobrodincov a na Vami zaslané úmysly.
Novembrové sv. omše za zosnulých – v mesiaci november slúžia pallotíni každý deň 24 sv. omší za zosnulých dobrodincov a všetkých Vám blízkych zosnulých, ktorých mená nám zašlete.
Pallotínske sv. omše – každý rok 22. januára, na slávnosť sv. Vincenta Pallottiho, zakladateľa Spoločnosti katolíckeho apoštolátu, slúžia pallotíni 60 sv. omší na úmysel dobrodincov a Vami zaslané úmysly.
Večné sv. omše – Dielo kňazských povolaní – to sú sväté omše, nazývané aj večnými sv. omšami, slúžené v Spoločnosti katolíckeho apoštolátu, podľa privilégia udeleného Svätou Stolicou, pokiaľ toto spoločenstvo kňazov a bratov bude existovať vo svete. Znamená to, že každý zapísaný do Diela je zahrnutý pallotínskou modlitbou a vďačnosťou počas celého svojho života a aj po smrti. Existuje možnosť zaradiť do tohto diela aj osoby už zosnulé. Ďalej je možné zapojiť do tohto diela aj inú, Vám blízku osobu, ale je nutné ju upovedomiť o takomto zapísaní. Treba presne vyznačiť, že ide o večné sv. omše a uviesť meno osoby, ktorú chcete dať zapísať. Osoba je zapísaná do Diela od konkrétneho dátumu, ktorý Vám bude oznámený.

Ako sa dozviem, kedy budú sv. omše odslúžené?
O slúžení sv. omší gregoriánskych, individuálnych a večných Vás budeme písomne informovať.
Individuálne sv. omše sú obvykle slúžené v nasledujúcom mesiaci po prijatí Vášho milodaru.
Gregoriánske sv. omše sú obvykle slúžené v 3. mesiaci po prijatí Vášho milodaru.
Sv. omše na konkrétny deň neslúžime. Vieme Vám však potvrdiť mesiac, v ktorom bude sv. omša odslúžená.
O zapísaní do večných sv. omší Vám zašleme potvrdenie s dátumom, od ktorého dňa bola osoba zaradená do Diela kňazských povolaní.

PRÍKLADY ÚMYSLOV

PROSBY:
• za Božie požehnanie pre….
• za Božie požehnanie a dary Ducha svätého pre….
• za Božie požehnanie, zdravie a pokoj pre rodinu ….
• za vieru pre ….
• za šťastný pôrod pre …
• za milosť obrátenia pre ….
• za dobru spoveď…
• za dar odpustenia pre …
• za oslobodenie a uzdravenie zo závislosti pre….
• za potrebne milosti a posilnenie v ťažkej chorobe…
• za uzdravenie z ťažkej choroby pre ……
• za uzdravenie rodových koreňov
• za trpiacich
• za šťastnú hodinu smrti
• za zomierajúcich
• za duše v očistci
• za dar večného života pre…

POĎAKOVANIA
• za všetky obdržane milosti a dary
• za dar zdravia
• za šťastný pôrod
• za všetky požehnania a milosti, ktoré každý deň dostávam
• za …. pri príležitosti 25 narodenín
• za manželov pri príležitosti 25 výročia manželstva
• za rodinu …..
• za rodičov
• za dar života
• za
• za úspešné ukončenie štúdia
• za dobru prácu
• za hojnú úrodu
• za dobrých susedov

Na prihovor:
• na prihovor Panny Márie prosím,
• na prihovor svätých patrónov
• na prihovor sv. Jozefa
• na prihovor sv. Vincenta Pallotiého
• na prihovor sv. ….

more